Landelijke Raad

De Landelijke Raad is de algemene ledenvergadering van de vereniging Scouting Nederland. Zij stelt het algemeen beleid van de vereniging vast. De raad bestaat uit één lid per regio plus drie leden van het waterwerk. De regiovertegenwoordigers worden aangesteld voor drie jaar. De agenda en vergaderingen zijn openbaar voor alle kaderleden. Alleen commissies van de raad zelf, zoals die binnen Scouting Nederland, alsmede regio’s kunnen voorstellen indienen.

Besluitvormingsproces en implementatie

Voorstellen worden voorbereid door commissies (werkgroepen, projecten, landelijke teams), in opdracht van de Landelijke Raad. Daarnaast kunnen ook regio’s voorstellen indienen. De kaderleden van Scouting hebben dus via hun regio invloed op de besluitvorming. Hiertoe kiezen zij een afgevaardigde die hun regio vertegenwoordigd als landelijk raadslid. Wanneer voorstellen eenmaal zijn aangenomen, worden ze uitgevoerd. De verantwoordelijkheid hierover heeft de raad gedelegeerd aan het landelijk bestuur. Vervolgens worden ze onder deze verantwoordelijkheid weer uitgevoerd door de werkorganisatie. De werkorganisatie (beter bekend als “Leusden”) bestaat uit beroepskrachten en zo’n 600 vrijwilligers.

De bevoegdheden van de Landelijke Raad zijn:

  1. Het bepalen van het beleid van Scouting Nederland
  2. Het controleren van de uitvoering van dit beleid
  3. Het benoemen van de leden van het landelijk bestuur
  4. Het benoemen van de leden van de diverse commissies

De taken van de Landelijke Raad zijn:

  1. Het bijdragen aan de meningsvorming over het beleid
  2. Het goedkeuren van de door het landelijk bestuur voorgestelde plannen
  3. Het goedkeuren van de jaarrekening en begroting
  4. Het vaststellen van de statuten en het huishoudelijk reglement

Voorstellen moeten tenminste 8 weken van tevoren worden ingediend. De raad vergadert tenminste tweemaal per jaar of zo vaak wanneer het landelijk bestuur of zijzelf dit nodig acht.

Scouting Regio het Gooi
Scouting Nederland op Facebook